Obchodní podmínky JEDNOTY, spotřebního družstva České Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice (dále jen JEDNOTA), při realizaci věrnostního programu pro zákazníky supermarketů TERNO a TREFA (dále jen „věrnostní program“)

 1. Účelem zavedeného věrnostního programu je vytvářet atraktivní podmínky pro stálé a pravidelně nakupující zákazníky supermarketů TERNO a TREFA. Tyto obchodní
  podmínky upravují práva a povinnosti mezi JEDNOTOU a zákazníkem při realizaci věrnostního programu pro zákazníky supermarketů TERNO a TREFA a jsou pro JEDNOTU a zákazníka závazné.
 2. Do věrnostního programu se může zapojit každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „zákazník“), která vyplní povinné údaje na přihlašovacím formuláři a tento předá podepsaný v informačním centru supermarketu TERNO nebo u pokladny v supermarketu TREFA. Přihlásit se a vyplnit povinné údaje může také prostřednictvím aplikace TERNO|TREFA (dále jen aplikace). Povinnými údaji se rozumí jméno, příjmení, datum narození a úplná adresa bydliště (ulice, číslo popisné, PSČ, město) zákazníka. Pro aplikaci je povinným údajem navíc mobilní telefonní číslo. Uvedené údaje vyžaduje a zpracovává JEDNOTA pro účely zapojení zákazníka do věrnostního programu a k plnění práv a povinností vůči zákazníkům zapojeným do věrnostního programu.
 3. Zákazník se odevzdáním vyplněného a podepsaného přihlašovacího formuláře nebo pomocí přihlášení v aplikaci stává členem věrnostního programu na dobu 10 let ode dne registrace. Podpisem nebo registrací stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Zákazník zapojený do věrnostního programu je povinen informovat JEDNOTU o případné změně svých osobních údajů. Žádost o změnu osobních údajů se provádí prostřednictvím nově vyplněného přihlašovacího formuláře odevzdaného v informačním centru supermarketu TERNO, u pokladny v supermarketu TREFA, zasláním na kontaktní adresu JEDNOTY, nebo prostřednictvím aplikace.
 4. Zájemce o zapojení do věrnostního programu obdrží ihned po předání řádně vyplněného a podepsaného přihlašovacího formuláře zákaznickou kartu. Zájemce je povinen vyplnit údaje na přihlašovacím formuláři pravdivě a čitelně hůlkovým písmem, jinak nemůže být zaručena správná evidence a funkčnost zákaznické karty. Na zákaznické kartě je uveden identifikátor zákazníka zapojeného ve věrnostním programu (číslo zákaznické karty a EAN kód). Zákazník zapojený do věrnostního programu obdrží spolu se zákaznickou kartou také dvě rodinné zákaznické karty označené identifikátorem zákazníka zapojeného ve věrnostním programu (číslo zákaznické karty). Vydání zákaznické karty není podmíněno předchozím nákupem v supermarketech TERNO nebo TREFA. Zájemce, který se do věrnostního programu registruje pomocí aplikace, je zaregistrován ihned po dokončení přihlášení a importu dat do systému JEDNOTY. K nákupům a následným výběrům odměn předkládá elektronické zařízení s aplikací.
 5. Zákazník zapojený do věrnostního programu se zavazuje ohlásit případnou ztrátu, krádež nebo znehodnocení zákaznické karty. To může učinit v informačním centru supermarketu TERNO, u pokladny v supermarketu TREFA, zasláním na kontaktní adresu JEDNOTY nebo na Zelené lince JEDNOTY na telefonním čísle 800 123 888. V těchto případech bude zákaznická karta zablokována. Požádá-li oprávněný držitel o novou zákaznickou kartu, bude mu, pokud prokáže svou totožnost, v supermarketu TERNO nebo TREFA vydána nová zákaznická karta, na kterou budou převedeny nevyčerpané body z původní zákaznické karty. Žádost o vydání náhradní zákaznické karty se provádí prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Za případné škody vzniklé zneužitím zákaznické karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výhradně oprávněný držitel zákaznické karty.
 6. Za každý nákup v supermarketech TERNO a TREFA, před jehož zaplacením zákazník předloží na pokladně zákaznickou kartu nebo elektronické zařízení s aplikací, na konto zákazníka zapojeného do věrnostního programu (oprávněného držitele zákaznické karty) budou připsány body v hodnotě nákupu (vyjma hodnoty vratných obalů, dobíjecích kuponů mobilních operátorů, dobití kreditu u mobilních operátorů on-line na pokladně, nabití dárkové karty TERNO a TREFA a úhrady složenek včetně poplatků), tzn. 1 Kč = 1 bod. Při platbě stravenkami se na konto zákazníka nepřipisují body v hodnotě uplatněných stravenek. Body získané nakupováním na rodinné zákaznické karty jsou připisovány na konto zákazníka zapojeného ve věrnostním programu. Oprávněný držitel zákaznické karty nebo stažené aplikace se zavazuje uskutečnit prostřednictvím zákaznické karty, rodinné zákaznické karty nebo aplikace, alespoň 1 nákup v kalendářním roce. Pokud tak neučiní, bude jeho věrnostní bodové konto vynulováno. Dále se oprávněný držitel zákaznické karty nebo stažené aplikace zavazuje prostřednictvím zákaznické karty, rodinné zákaznické karty nebo aplikace pravidelně vybírat své body a získávat za ně dárky. Body na zákaznických kontech mají expiraci 5 let. Body získané před více jak 5 lety budou vymazány. Vynulování nebo odmazání bodů ze zákaznického konta nemá vliv na funkčnost zákaznické karty nebo aplikace a její další využívání k nakupování v supermarketech TERNO a TREFA.
 7. Za body připsané na konto zákazníka zapojeného do věrnostního programu může oprávněný držitel zákaznické karty nebo aplikace získat dárek z nabídky dárků platné pro dané období, přičemž je povinen prokázat svoji totožnost. Bodová hodnota dárku a případný doplatek v Kč jsou vždy pevně stanoveny v nabídce dárků pro dané období. Finanční vyrovnání bodů připsaných na konto zákazníka zapojeného do věrnostního programu není možné.
 8. Zákazník zapojený do věrnostního programu může kdykoliv svoji účast ve věrnostním programu ukončit, případně požádat o vymazání osobních údajů prostřednictvím odhlašovacího formuláře odevzdaného v informačním centru supermarketu TERNO, u pokladny v supermarketu TREFA nebo zaslaného na kontaktní adresu JEDNOTY, případně zrušením členství pomocí aplikace. Před ukončením účasti zákazníka ve věrnostním programu si může zákazník vybrat dárky za body naspořené na kontě zákazníka. Ukončením účasti zákazníka ve věrnostním programu se toto konto ruší bez náhrady.
 9. JEDNOTA je oprávněna informovat zákazníky zapojené do věrnostního programu o fungování věrnostního programu, o nabídce členství ve spotřebním družstvu JEDNOTA a výhodách členství v družstvu. Tyto informace budou zasílány na adresu uvedenou v registračním formuláři nebo aplikaci vždy písemnou formou. Tato sdělení jsou zasílána na základě oprávněného zájmu JEDNOTY v rozsahu nejvýše dvou sdělení ročně.
 10. JEDNOTA je oprávněna jednostranně změnit obchodní podmínky, aniž by měla povinnost takovou změnu zákazníkovi zapojenému do věrnostního programu přímo osobně oznamovat. Je však povinna seznámit jej s takovými změnami vhodnou formou, např. e-mailem (pokud jej zákazník poskytnul) nebo oznámením na webových stránkách supermarketů TERNO a TREFA. Takové změny podmínek jsou účinné dnem, který je uveden v nových obchodních podmínkách. Platné obchodní podmínky věrnostního programu jsou zákazníkům k dispozici na vyžádání ve všech supermarketech TERNO a TREFA. Zákazník je povinen podmínky věrnostního programu průběžně sledovat.
 11. Vyplněním a podpisem přihlašovacího formuláře nebo zaregistrováním v aplikaci zájemce souhlasí s obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na webových stránkách nebo v aplikaci a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Nedílnou součástí obchodních podmínek je Prohlášení o zásadách zpracování osobních údajů, které obdržel každý držitel zákaznické karty společně s přihlašovacím formulářem Věrnostního programu TERNO a TREFA, nebo je obdržel prostřednictvím aplikace.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2024.