Prohlášení o zásadách zpracování osobních údajů

Věrnostní program supermarketů TERNO a TREFA

Provozovatelem věrnostního programu supermarketů TERNO a TREFA je společnost JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice (dále jen JEDNOTA).

V rámci věrnostního programu zpracováváme osobní údaje vyplněné na přihlašovacím formuláři nebo prostřednictvím aplikace věrnostního programu (dále jen aplikace TERNO|TREFA)

  1. Jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození –zpracování pro potřeby registrace zákazníka a následné prokázání totožnosti pro čerpání výhod věrnostního programu a pro zasílání obchodních sdělení vrámci věrnostního programu. Datum narození je využíván kověřenívěku (dosažení plnoletosti) viz bod 2Obchodních podmínek věrnostního programu Terno a Trefa. Datum narození bude dále využito pro narozeninový dárek vpodobě slevového kuponu. Adresa bydliště je využívána ke statistice nakupování zákazníků podle jejich vzdálenosti od jednotlivých supermarketů TERNO a TREFA.
  2. Telefonní číslo –je povinným údajem pro instalaci a využívání aplikace TERNO|TREFAa je součástí ověření uživatelského účtu.
  3. E-mailová adresa –pro možnost zasílání informačních sdělení a reklam, pokud ktomuto zpracování byl udělen souhlas. Uvedená e-mailová adresa bude využita výhradně k účelu, ke kterému byl dán souhlas, tedy k zasílání reklamy v rozsahu dvou nabídek týdně.
  4. Profilování – souhlas sprofilováním uvedený na papírovém přihlašovacím formuláři do věrnostního programu je podmínkou pro zařazení do věrnostního programu a vystavení zákaznické karty. Je zhlediska charakteru věrnostního programu nutnou součástí a obsahuje zpracování dat uvedených vpřihlašovacím formuláři a vyhodnocení nákupního jednání zákazníka včetně informací o místě a čase jeho nákupů. Data získaná profilováním umožňují JEDNOTĚ vyhodnocovat statistiky nákupů, nabízet personalizované akční nabídky na základě předchozích nákupů, poskytovat lepší služby a další výhody členům věrnostního programu. Součástí těchto služeb je například možnostvyužitíslužbySelfscanning(platí pouze pro držitele zákaznické karty nebo uživatele aplikace), při které zákazník ocení rychlejší nákup a odbavení u pokladny. V aplikaci TERNO|TREFA si může zákazník kdykoliv a pohodlně vybrat, zda si přeje dostávat nabídky na míru ve formě personalizovaných kuponů, které byly vytvořeny na základě sledování jeho nákupního chování. Pokud se zasíláním personalizovaných reklam nesouhlasí, není jeho nákupní chování analyzováno. Souhlas se získáváním nabídek na míru na základě sledování nákupního chování není podmínkou pro využívání aplikace TERNO|TREFA.

Tyto údaje zpracovává JEDNOTA pouze pro účely uvedené v přihlašovacím formuláři, v tomto prohlášení a obchodních podmínkách věrnostního programu a podmínkách využívání aplikace TERNO|TREFA.

Údaje o nákupech zpracovává JEDNOTA taképro potřeby průzkumu trhu a statistické účely. Tyto údaje jsou však anonymizované a není možné je spojit skonkrétní osobou. Slouží pro zkvalitňování nabídky poskytovaných produktů a služeb a zajištění optimálního plánování skladových zásob scílem zajistit pro zákazníky vždy dostatek čerstvého zboží. Analýza nákupního chování pomáhá ochraňovat zboží před případnými krádežemi a odhalovat další trestné činy.

Veškeré údaje zákazníků zpracovává JEDNOTA, nikdy nejsou předávány třetí straně nebo využívány ke zpracování třetí stranou.

Součástí přihlašovacího formuláře a registrace v aplikaci TERNO|TREFA je možnost udělení souhlasu se zasíláním reklam na uvedenou e-mailovou adresu, nebo zobrazení notifikací v aplikaci TERNO|TREFA. Zákazník si může sám svobodně zvolit, zda má zájem o zasílání

  • Nepersonalizované reklamy, která obsahuje informace o aktuálních spotřebitelských soutěžích, akčních nabídkách a službách
  • Personalizované reklamy, která obsahuje informace a nabídky, které jsou přizpůsobené jeho preferencím a nákupům. Personalizace zahrnuje vyhodnocování jeho nákupů vsupermarketech TERNO a TREFA. Pro tyto účely zpracováváme jehoosobní údaje a údaje o jehonákupech (včetně informací o místě a čase nákupů).
  • Vpřípadě, že souhlas se zasíláním reklam zákazník neudělí, nebudou mu žádné reklamy zasílány. Neudělení souhlasu se zasíláním reklam nemá vliv na členství ve věrnostním programu.

Zabezpečení osobních údajů

JEDNOTA udržuje technická a organizační opatření, aby chránilaosobní údaje zákazníka v co nejvyšší míře,zejména proti neoprávněnému přístupu ktěmto údajůma před nebezpečím přenosů údajů třetím osobám. Tato opatření jsou pravidelně aktualizována s přihlédnutím k vývoji informačních technologií.

Práva subjektu údajů

Právo na informace

Zákazník má právo kdykoli od JEDNOTY požadovat informace o svých osobních údajích uložených u JEDNOTY a o účelu jejich uložení. 

Právo odvolat souhlas

Pokud zákazník udělil souhlas k použití osobních údajů, může jej odvolat kdykoli bez udání důvodu. Odvolat souhlas můžeosobně vinformačním centru supermarketu TERNO nebo u pokladny vsupermarketu TREFA nebo zaslat odvolání souhlasu e-mailem na adresu gdpr@jednotacb.cz. Odvolání souhlasu je možné poštou na kontaktní adrese JEDNOTY nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zápatí každého obdrženého reklamního sdělení.Souhlas lze odvolat i v aplikaci TERNO|TREFA.

Právo na opravu

Pokud údaje uložené u JEDNOTY nejsou přesné či správné, může zákazník kdykoliv zažádat o jejich opravu prostřednictvím nově vyplněného přihlašovacího formuláře nebo je opravit v profilu aplikace TERNO|TREFA.

Právo na výmaz a omezení zpracování

Zákazník má právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných vrámci věrnostního programu. Výmaz svých osobních údajů může požadovat emailem,písemně na kontaktní adrese JEDNOTYnebo zrušením profilu vaplikaci TERNO|TREFA. Vymazání údajů proběhne do 30 dnů od obdržení žádosti. Výmazem osobních údajů zaniká členstvízákazníka ve věrnostním programu. Pokud by vymazání osobních údajů bránily jiné právní důvody, bude o této skutečnosti informován. V takovém případě má právo na omezené zpracování, které zajistí, že tyto údaje budou poskytnuty pouze a výhradně k účelu, který brání jejich výmazu. 

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zákazník požaduje získat osobní údaje, které o něm zpracováváme, předáme mu je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo podat námitku

Zákazník má právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a profilování. 

Právo podat stížnost

Stížnostisouvisející se zpracováním osobních údajůmá zákazník možnost zaslat na uvedenoue-mailovou nebo kontaktní adresu. Kromě toho má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Kontaktní údaje pro nabytí Vašich práv

Adresa: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice

E-mail: gdpr@jednotacb.cz