Prohlášení o zásadách zpracování osobních údajů

Věrnostní program supermarketů TERNO a TREFA

Provozovatelem věrnostního programu supermarketů TERNO a TREFA je společnost JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice (dále jen JEDNOTA).

V rámci věrnostního programu zpracováváme osobní údaje vyplněné na přihlašovacím formuláři nebo prostřednictvím aplikace věrnostního programu (dále jen aplikace TERNO|TREFA)

  1. Jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození –zpracování pro potřeby registrace zákazníka a následné prokázání totožnosti pro čerpání výhod věrnostního programu a pro zasílání obchodních sdělení v rámci věrnostního programu. Datum narození využíváme k ověření, že je Vám nejméně 18 let viz bod 2. obchodních podmínek věrnostního programu TERNOa TREFA. Datum narození bude dále využito pro narozeninový dárek v podobě slevového poukazu. Adresa bydliště je využívána ke statistice nakupování zákazníků podle jejich vzdálenosti od jednotlivých supermarketů TERNO a TREFA.
  2. Telefonní číslo – je povinným údajem pro instalaci a využívání aplikace TERNO|TREFA, jež slouží k ověření Vašeho uživatelského účtu.
  3. E-mailová adresa – pro možnost zasílání informačních sdělení a reklam, pokud k tomuto zpracování byl udělen souhlas. Uvedená e-mailová adresa bude využita výhradně k účelu, ke kterému byl dán souhlas, tedy k zasílání reklamy v rozsahu dvou nabídek týdně.
  4. Profilování – povinnou součástí zařazení do věrnostního programu a vystavení zákaznické karty je souhlas s profilováním zákazníka. Profilování je z hlediska charakteru věrnostního programu nutnou součástí a obsahuje zpracování dat uvedených v přihlášce a vyhodnocení nákupního jednání zákazníka včetně informací o místě a čase jeho nákupů. Data získaná profilováním umožňují JEDNOTĚ vyhodnocovat statistiky nákupů, nabízet personalizované akční nabídky na základě předchozích nákupů, poskytovat lepší služby a další výhody členům věrnostního programu. Součástí těchto služeb je například využití služby Selfscanning, při které zákazník ocení rychlejší nákup a odbavení u pokladny.

Tyto údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v přihlašovacím formuláři, v tomto prohlášení a obchodních podmínkách věrnostního programu a podmínkách využívání
aplikace TERNO|TREFA.

Vaše nákupy také zpracováváme pro potřeby průzkumu trhu a statistické účely. Tyto údaje jsou však anonymizované a není možné je spojit s konkrétní osobu. Slouží pro
zkvalitňování nabídky poskytovaných produktů a služeb a zajištění optimálního plánování skladových zásob s cílem zajistit pro Vás vždy dostatek čerstvého zboží. Analýza
nákupního chování nám pomáhá ochraňovat zboží před případnými krádežemi a odhalovat další trestné činy.

Veškeré údaje zpracovává JEDNOTA a nevyužíváme ke zpracování třetí stranu. Vaše údaje nikdy nepředáme třetí straně.

Součástí přihlašovacího formuláře a registrace v aplikaci TERNO|TREFA je možnost udělení souhlasu se zasíláním reklam na uvedenou e-mailovou adresu. Zákazník si
může sám svobodně zvolit, zda má zájem o zasílání:

  • a. Nepersonalizované reklamy, která obsahuje informace o aktuálních spotřebitelských soutěžích, akčních nabídkách a službách.
  • b. Personalizované reklamy, která obsahuje informace a nabídky, které jsou přizpůsobené Vašim preferencím a nákupům. Personalizace zahrnuje vyhodnocování Vašich nákupů v supermarketech TERNO a TREFA. Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje a údaje o Vašich nákupech (včetně informací o místě a čase Vašich nákupů).

V případě, že souhlas se zasíláním reklam neudělíte, nebudou Vám žádné reklamy zasílány. Neudělení souhlasu se zasíláním reklam nemá vliv na členství ve věrnostním
programu.

Zabezpečení osobních údajů

Udržujeme technická a organizační opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře, zejména proti neoprávněnému přístupu k těmto údajům a před
nebezpečím přenosů údajů třetím osobám. Tato opatření jsou pravidelně aktualizována s přihlédnutím k vývoji informačních technologií.

Práva subjektu údajů

Právo na informace: Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás a o účelu uložení osobních údajů.

Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu. Odvolat souhlas můžete osobně v informačním centru supermarketu TERNO
nebo u pokladny v supermarketu TREFA nebo zaslat odvolání souhlasu e-mailem na adresu gdpr@jednotacb.cz. Odvolání souhlasu je možné poštou na kontaktní adrese
JEDNOTY nebo pomocí odhlašovacího odkazu v zápatí každého obdrženého reklamního sdělení.Souhlas lze odvolat i v aplikaci TERNO|TREFA.

Právo na opravu

Pokud Vaše údaje uložené u JEDNOTY nejsou přesné či správné, můžete kdykoliv zažádat o jejich opravu prostřednictvím nově vyplněného registračního formuláře nebo
opravit v profilu aplikace TERNO|TREFA.

Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných v rámci věrnostního programu. Výmaz svých osobních údajů můžete požadovat e-mailem,
písemně na kontaktní adrese JEDNOTY nebo zrušením profilu v aplikaci TERNO|TREFA. Vymazání údajů proběhne do 30 dnů od obdržení žádosti. Výmazem Vašich osobních
údajů zaniká členství ve věrnostním programu. Pokud by vymazání osobních údajů bránily jiné právní důvody, budete o této skutečnosti informováni. V takovém případě máte právo na omezené zpracování, které zajistí, že tyto údaje budou poskytnuty pouze a výhradně k účelu, který brání jejich výmazu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud požadujete získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, předáme Vám je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo podat námitku

Máte právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a profilování.

Právo podat stížnost

Při stížnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů využijte prosím uvedenou e-mailovou nebo kontaktní adresu. Kromě toho máte právo podat stížnost proti
zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla
porušena.

Kontaktní údaje pro nabytí Vašich práv

Adresa: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice

E-mail: gdpr@jednotacb.cz